fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CAREBRICK® Nederland BV.

Artikel 1. Termijnen

1.1 De op de aannemingsovereenkomst vermelde geïndiceerde levertijd is indicatief. Eerst wanneer de door CAREBRICK® Nederland BV geïndiceerde termijn is verstreken, is ingebrekestelling door aanbesteder mogelijk.

1.2 Ingebrekestelling dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van drie weken.

1.3 De door CAREBRICK® Nederland BV en door aanbesteder gestelde termijnen worden verlengd met de periode waarin CAREBRICK® Nederland BV ten gevolge van overmacht niet in staat is geweest om de overeenkomst uit te voeren. Onder overmacht zijn in ieder geval begrepen: brand, vorst, perioden van hevige regenval, machine- of andere storingen in onze bedrijfsruimte, staking, molest, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, storm, plotselinge verhoging van grondstoffenprijzen, energiekosten, invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, grondstoffen c.q. materialen door leveranciers, niet tijdige bezorging door vervoerders of expediteurs.

1.4 Gedurende de periode van verlenging als bedoeld in het vorige lid kan aanbesteder geen aanspraak maken op schadevergoeding c.q. ontbinding van de overeenkomst bewerkstelligen. Indien de door aanbesteder gestelde termijn als gevolg van de verlenging als bedoeld in 1.3 met meer dan drie maanden wordt overschreden, is aanbesteder gerechtigd de overeenkomst schriftelijk ontbinden te verklaren. In dat geval is CAREBRICK® Nederland BV niet tot schadevergoeding jegens aanbesteder gehouden.

1.5 Voorts worden de door CAREBRICK® Nederland BV geïndiceerde termijnen dan wel door aanbesteder gestelde termijnen in ieder geval verlengd gedurende de periode dat aanbesteder in gebreke blijft om aan de krachtens deze overeenkomst op aanbesteder rustende voorwaarden te voldoen, dan wel CAREBRICK® Nederland BV niet in gelegenheid stelt onze werkzaamheden uit te voeren.

1.6 De op de aannemingsovereenkomst vermelde gevelbreedte is indicatief. Voor de door CAREBRICK® Nederland BV aan aanbesteder in rekening te brengen prijs is doorslaggevend het aantal strekkende meters buitenmuur, waarin CAREBRICK® is aangebracht.

Artikel 2. Betaling

2.1 CAREBRICK® Nederland BV is gerechtigd een aanbetaling ter hoogte van het op de aannemingsovereenkomst vermelde bedrag van aanbesteder te verlangen.

2.2 Het door aanbesteder verschuldigde bedrag, indien van toepassing onder aftrek van de aanbetaling, is verschuldigd binnen acht dagen na factuurdatum.

2.3 Alle betalingen dienen in Nederlandse valuta plaats te vinden op IBAN: NL17INGB0006560018 van CAREBRICK Nederland BV. Bij contante betaling wordt een bewijs van kwijting verleend.

2.4 Bij overschrijding van de vervaldatum van de factuur wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente en op de buitengerechtelijke kosten, welke worden gefixeerd op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 137,00.

Artikel 3. Verplichtingen aanbesteder

3.1 Gedurende het aanbrengen van CAREBRICK® dient aanbesteder zorg te dragen voor de kosteloze beschikbaarstelling van water en elektra.

3.2 Aanwezige bossages c.q. begroeiingen en eventuele andere belemmerende zaken, welke het aanbrengen van CAREBRICK® kunnen bemoeilijken, dienen vóór de aanvang van de uitvoering werkzaamheden door aanbesteder te zijn verwijderd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 CAREBRICK® Nederland BV aanvaardt slechts aansprakelijkheid wegens niet, niet tijdige of niet volledige nakoming van deze overeenkomst voor zover de daaruit voortvloeiende schade is te wijten aan opzet of grove schuld.

4.2 De kern van de prestatie bestaat in plaatsing van het vochtbestrijdingssysteem.

4.3 CAREBRICK® Nederland BV is voldoende verzekerd voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van haar medewerkers. CAREBRICK® Nederland BV kan jegens de aanbesteder niet tot een hogere schadevergoeding worden gehouden dan hetgeen door de verzekeraar aan schadepenningen aan CAREBRICK® Nederland BV wordt uitgekeerd.

4.4 Voor wat betreft de werking van het vochtbestrijdingssysteem heeft CAREBRICK® een positieve invloed op het vochttransport in de muur en het systeem kan er toe bijdragen dat meer vocht zal worden afgevoerd dan via een normaal verdampingsproces uit de muur mogelijk is, doch dat de werking van CAREBRICK® door vele natuurlijke factoren wordt beïnvloed zoals windsnelheid, luchtvochtigheid, temperatuur e.d.

4.5 Praktijkervaringen leren dat de muren, waarin CAREBRICK® is geplaatst, naar verloop van tijd opdrogen c.q. droog worden, doch dat het niet uitzonderlijk is dat het droogproces pas na 24 maanden tot een acceptabele relatieve luchtvochtigheid c.q. vochtigheid van de muren leidt. Het systeem is naast de in 4.4 genoemde factoren ook sterk afhankelijk van overige plaatselijke omstandigheden zoals, doch niet uit- sluitend, de in de betreffende muren verwerkte isolatie en overige materialen, de ligging van het bouwwerk, de leefgewoonten en de wijze van ventilatie. Afgegeven garanties gelden enkel voor het gedeelte van de muur boven maaiveld en indien het CAREBRICK Systeem in alle buitenmuren is geplaatst.

4.6 Aansprakelijkheid van CAREBRICK® Nederland BV is in ieder geval uitgesloten, indien aan de binnen- en of buitenzijde van de muren dampdichte materialen zijn aangebracht, bijvoorbeeld coating of afwasbaar behang, die het zogenaamde ademen van de muur beletten, indien er sprake is van kapot metsel- of voegwerk, indien er sprake is van lekkage van hemelwaterafvoeren, waterleidingen of rioolleidingen, indien water in de kruipruimte wordt geconstateerd, indien er sprake is van over-isolatie, indien ventilatiemogelijkheden afwezig zijn of onvoldoende voor handen zijn en indien het object, waarin het vochtbestrijdingssysteem wordt aangebracht, heeft blootgestaan aan wateroverlast ten gevolge van wolkbreuk, gescheurde waterleidingen, overstroming. Ten tijde van de totstandkoming zal CAREBRICK® Nederland BV een visuele inspectie verrichten. Eventueel ter gelegenheid van die inspectie geconstateerde bijzonderheden, als bedoeld in de leden 5 en 6 zullen op de aannemingsovereenkomst onder het kopje bijzondere omstandigheden worden vermeld, indien en voor zover deze blijken tijdens bedoelde inspectie.

4.7 Wanneer aanbesteder na verloop van 24 maanden van mening is dat er geen relevante verbetering van de relatieve luchtvochtigheid en/of de vochtigheid van de muren heeft voorgedaan, dient hij CAREBRICK® Nederland BV in de gelegenheid te stellen, de noodzakelijke onderzoeken en de noodzakelijke duurproeven te verrichten, teneinde de werking van het systeem te kunnen beoordelen en de nodige begeleiding te geven bij de oplossing van het vochtprobleem. Wanneer er zich wel degelijk verbeteringen hebben voorgedaan, is CAREBRICK® Nederland BV gerechtigd de kosten van het onderzoek en de proeven aan aanbesteder in rekening te brengen.

Artikel 5. Rechtskeuze, forumkeuze

5.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 5.2 Behoudens het bepaalde in artikel 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de bevoegde rechter te Arnhem bevoegd kennis te nemen van geschillen verbandhoudende met de totstandkoming, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst.

WhatsApp gesprek
1
Stel een vraag via WhatsApp
Heb je een vraag?
Stel hem hier en we reageren direct!