1. Definities
1.1. Aanbesteder: degene welke aan CAREBRICK® Nederland BV een opdracht verleent inzake vochtbestrijding;
1.2. Overeenkomst: de offerte welke door CAREBRICK® Nederland BV aan Aanbesteder wordt verstuurd;
1.3. CAREBRICK® Systeem: het exclusief door CAREBRICK® Nederland BV ontwikkelde vochtregulerende Systeem waarop
CAREBRICK® Nederland BV tevens een octrooirecht heeft;
1.4. Systeem / Systemen: door CAREBRICK® Nederland BV gehanteerde (overige) methodes inzake vochtbestrijding.
2. Algemene bepalingen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van CAREBRICK® Nederland BV
en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen CAREBRICK® Nederland BV en Aanbesteder.
2.2. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarend karakter, vernietigbaarheid of
nietigheid op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de
desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis
toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
3. Aanbod en Overeenkomst
3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
3.2. CAREBRICK® Nederland BV behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst,
bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Aanbesteder niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal
(kunnen) voldoen. Indien CAREBRICK® Nederland BV weigert zal zij Aanbesteder binnen een redelijke termijn na het
sluiten van de Overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
3.3. Als de Aanbesteder een verstrekte opdracht binnen 8 dagen voor de afgesproken startdatum annuleert,
is de Aanbesteder verplicht om 25% van de project- / offerteprijs te betalen aan CAREBRICK® Nederland BV.
Dit bedrag dekt de gemaakte kosten en het verlies aan inkomsten als gevolg van het niet kunnen aannemen van andere opdrachten.
3.4. Alle op de Overeenkomst vermelde afmetingen, termijnen, prijzen en overige gegevens zijn indicatief.
4. Termijnen
4.1. De op de Overeenkomst vermelde geïndiceerde levertijd is indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan
Aanbesteder geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Aanbesteder geen recht op schadevergoeding.
4.2. Ingebrekestelling dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van drie weken, vanaf
het moment dat Aanbesteder kennis heeft genomen van de tekortkoming.
4.3. De door CAREBRICK® Nederland BV en door Aanbesteder gestelde termijnen worden verlengd met de periode waarin
CAREBRICK® Nederland BV ten gevolge van overmacht niet in staat is geweest om de Overeenkomst uit te voeren. Onder
overmacht zijn in ieder geval begrepen: brand, vorst, perioden van hevige regenval, machine- of andere storingen in onze
bedrijfsruimte, staking, molest, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, storm, plotselinge verhoging van
grondstoffenprijzen, energiekosten, invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, grondstoffen c.q. materialen door
leveranciers, niet tijdige bezorging door vervoerders of expediteurs.
4.4. Gedurende de periode van verlenging als bedoeld in het vorige lid kan Aanbesteder geen aanspraak maken op
schadevergoeding c.q. ontbinding van de Overeenkomst bewerkstelligen. Indien de door Aanbesteder gestelde termijn als
gevolg van de verlenging als bedoeld in 4.3 met meer dan drie maanden wordt overschreden, is Aanbesteder gerechtigd
de Overeenkomst schriftelijk ontbinden te verklaren. In dat geval is CAREBRICK® Nederland BV niet tot schadevergoeding
jegens Aanbesteder gehouden.
4.5. Voorts worden de door CAREBRICK® Nederland BV geïndiceerde termijnen dan wel door Aanbesteder gestelde termijnen
in ieder geval verlengd gedurende de periode dat Aanbesteder in gebreke blijft om aan de krachtens deze Overeenkomst
op Aanbesteder rustende voorwaarden te voldoen, dan wel CAREBRICK® Nederland BV niet in gelegenheid stelt onze
werkzaamheden uit te voeren.
5. Betaling
5.1. CAREBRICK® Nederland BV is gerechtigd een aanbetaling ter hoogte van het op de Overeenkomst vermelde bedrag van
Aanbesteder te verlangen.
5.2. Het door Aanbesteder verschuldigde bedrag, indien van toepassing onder aftrek van de aanbetaling, is verschuldigd
binnen acht dagen na factuurdatum.
5.3. Alle betalingen dienen in Nederlandse valuta plaats te vinden op IBAN: NL17INGB0006560018 van CAREBRICK® Nederland
BV. Bij contante betaling wordt een bewijs van kwijting verleend.
5.4. Bij overschrijding van de vervaldatum van de factuur wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente en op de gemaakte
buitengerechtelijke kosten.
5.5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de
WSNP zijn de vorderingen van CAREBRICK® Nederland BV op Aanbesteder en de verplichtingen van Aanbesteder jegens
CAREBRICK® Nederland BV direct opeisbaar.
6. Garanties
6.1. Elke eventueel door CAREBRICK® Nederland BV gegeven garantie ontstaan op het moment dat Aanbesteder het volledige
factuurbedrag heeft voldaan.
6.2. Indien CAREBRICK® Nederland BV garanties levert aan Aanbesteder zullen deze garanties schriftelijk zijn overeengekomen.
7. Methodes / Systemen
CAREBRICK® Systeem:
7.1. Voor wat betreft de werking heeft het CAREBRICK® Systeem een positieve invloed op het vochttransport in de muur en
kan het CAREBRICK® Systeem ertoe bijdragen dat meer vocht zal worden afgevoerd dan via een normaal
verdampingsproces uit de muur mogelijk is, doch dat de werking van het CAREBRICK® Systeem door vele natuurlijke
factoren wordt beïnvloed zoals windsnelheid, luchtvochtigheid, temperatuur e.d.
7.2. Praktijkervaringen leren dat de muren, waarin het CAREBRICK® Systeem is geplaatst, naar verloop van tijd opdrogen c.q.
droog worden, doch dat het niet uitzonderlijk is dat het droogproces pas na 24 maanden tot een acceptabele relatieve
luchtvochtigheid c.q. vochtigheid van de muren leidt. Het CAREBRICK® Systeem is naast de in 7.1 genoemde factoren ook
sterk afhankelijk van overige plaatselijke omstandigheden zoals, doch niet uitsluitend, de in de betreffende muren
verwerkte isolatie en overige materialen, de ligging van het bouwwerk, de leefgewoonten en de wijze van ventilatie.
Afgegeven garanties gelden enkel voor het gedeelte van de muur boven maaiveld en indien het CAREBRICK® Systeem in
alle buitenmuren is geplaatst.
Anti Condensatie Systeem:
7.3. Het Anti Condensatie Systeem verlaagt de relatieve luchtvochtigheid en verwarmt de koude punten onderaan de muur.
Hiermee wordt geprobeerd condensatie op koude oppervlakten te voorkomen.
7.4. Door middel van een decentrale ventilatie met warmteterugwinning, wordt nieuwe verse lucht tevens verwarmd door een
keramische plaat. Het Anti Condensatie Systeem zorgt voor een temperatuur boven het dauwpunt.
7.5. Praktijkervaringen leren dat de ruimtes, waarin het Anti Condensatie Systeem is geplaatst, direct werkt. Het Anti
Condensatie Systeem is echter sterk afhankelijk van overige omstandigheden zoals, doch niet uitsluitend, de mate van
isolatie, de ligging van het bouwwerk, de leefgewoonten en de wijze van ventilatie.
7.6. De werking van het Anti Condensatie Systeem wordt beïnvloed door de temperatuur in de woning, de buitentemperatuur
en de relatieve luchtvochtigheid in het pand.
Injecteren:
7.7. Bij het Systeem waar gebruikt wordt gemaakt van injecteren is het aantal gaten dat geboord dient te worden afhankelijk
van het gebruikte injectiemiddel, de samenstelling van de muur en de mate en diepte van vochtindringing. Het te
injecteren middel kan tot een maximale dikte van 3/4 van de muur worden ingebracht.
7.8. Na het injecteren dient er een droogtijd van de muur in acht te worden genomen welke afhankelijk is van de dikte van de
muur. Uitgangspunt van het aantal maanden droogtijd is de dikte van de muur in centimeters bij een muur zonder verf en stuclaag.
Dit betreft uitdrukkelijk een
uitgangspunt en is geen fatale termijn.
8. Verplichtingen Aanbesteder
8.1. Gedurende het aanbrengen van CAREBRICK® Systeem en/of overige Systemen dient Aanbesteder zorg te dragen voor de
kosteloze beschikbaarstelling van water en elektra.
8.2. Aanwezige bossages c.q. begroeiingen en eventuele andere belemmerende zaken, welke het aanbrengen van CAREBRICK®
Systeem en/of overige Systemen kunnen bemoeilijken, dienen vóór de aanvang van de uitvoering werkzaamheden door
Aanbesteder te zijn verwijderd.
8.3. Aanbesteder is gehouden tot een deugdelijk gebruik en onderhoud van de door CAREBRICK® Nederland BV aangebrachte
Systemen. Voor de invulling van deugdelijk gebruik en onderhoud gelden de gebruikersvoorwaarden geformuleerd door
Milieucentraal, welke te vinden zijn op: https://carebrick.nl/optimaal/.
8.4. De door CAREBRICK® Nederland BV eventueel gegeven garanties vervallen, indien Aanbesteder zich niet houdt aan de
normen voor deugdelijk gebruik en onderhoud zoals in het vorige lid beschreven.
9. Aansprakelijkheid
9.1. CAREBRICK® Nederland BV is slechts aansprakelijkheid wegens niet, niet tijdige of niet volledige nakoming van deze
Overeenkomst voor zover de daaruit voortvloeiende schade gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
9.2. De totale aansprakelijkheid van CAREBRICK® Nederland BV is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag
van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade
meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van CAREBRICK® Nederland BV uit te keren bedrag.
9.3. Aansprakelijkheid van CAREBRICK® Nederland BV is in ieder geval uitgesloten, indien:
a. aan de binnen- en of buitenzijde van de muren dampdichte materialen zijn aangebracht, bijvoorbeeld coating of
afwasbaar behang, die het zogenaamde ademen van de muur beletten;
b. er sprake is van kapot metsel- en/of voegwerk, of sprake is van lekkage van hemelwaterafvoeren, waterleidingen of
rioolleidingen, of er sprake is van over-isolatie;
c. water in de kruipruimte wordt geconstateerd;
d. ventilatiemogelijkheden afwezig zijn of onvoldoende voorhanden zijn en indien het object, waarin het Systeem wordt
aangebracht, heeft blootgestaan aan wateroverlast ten gevolge van wolkbreuk, gescheurde waterleidingen,
overstroming;
9.4. Ten tijde van de totstandkoming zal CAREBRICK® Nederland BV een visuele inspectie verrichten. Eventueel ter gelegenheid
van die inspectie geconstateerde bijzonderheden, zullen op de Overeenkomst onder het kopje bijzondere omstandigheden
worden vermeld, indien en voor zover deze blijken tijdens bedoelde inspectie.
9.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Aanbesteder de schade zo spoedig
mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CAREBRICK® Nederland BV meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding
tegen CAREBRICK® Nederland BV vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de
vordering.
9.6. CAREBRICK® Nederland BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat CAREBRICK® Nederland BV
is uitgegaan van door Aanbesteder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.7. De Aanbesteder is verplicht om tijdig en volledig de mogelijke aanwezigheid en locatie van (ondergrondse) kabels en/of
leidingen en/of andere mogelijke relevante hindernissen/obstakels aan CAREBRICK® Nederland BV kenbaar te maken en
duidelijk te markeren. De Aanbesteder draagt uitdrukkelijk het risico met betrekking eventuele beschadiging van kabels
en/of leidingen aanwezig in of onder de oppervlakten (o.a. vloer en/of wand) waarin of waaraan CAREBRICK® Nederland
BV haar werkzaamheden uitvoert.
10. Klachten
10.1. Wanneer Aanbesteder na verloop van 24 maanden van mening is dat er geen relevante verbetering van de relatieve
luchtvochtigheid en/of de vochtigheid van de muren heeft voorgedaan, dient hij CAREBRICK® Nederland BV in de
gelegenheid te stellen, de noodzakelijke onderzoeken en de noodzakelijke duurproeven te verrichten, teneinde de werking
van het Systeem te kunnen beoordelen en de nodige begeleiding te geven bij de oplossing van het vochtprobleem.
Wanneer er zich wel degelijk verbeteringen hebben voorgedaan, is CAREBRICK® Nederland BV gerechtigd de kosten van
het onderzoek en de proeven aan Aanbesteder in rekening te brengen.
10.2. Indien een klacht niet binnen 36 maanden aan CAREBRICK® Nederland BV is gemeld, wordt het Systeem geacht aan de
Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
11. Toepasselijk recht en forum
11.1. Alle rechtshandelingen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.
11.2. De bevoegde rechter tot kennisname van geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitvoering of de
beëindiging van de onderliggende Overeenkomst is de rechter te Arnhem.
12. Wijziging of aanvulling
12.1. CAREBRICK® Nederland BV is gerechtigd om deze algemene voorwaarden en de artikel 8.3 genoemde
gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal CAREBRICK® Nederland BV Aanbesteder tijdig
op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
12.2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30
(dertig) dagen zitten.
12.3. Indien de wijziging CAREBRICK® Nederland BV de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de
toegezegde prestatie afwijkt, heeft Aanbesteder het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

WhatsApp gesprek
1
Stel een vraag via WhatsApp
Heb je een vraag?
Stel hem hier en we reageren direct!